Nrhiav Kev Pab

Muaj peb yam tseem ceeb uas yuav tsum paub txog lub peev xwm ntawm St. Stephen hauv kev los muab kev pab: 

  1. Nplooj ntawv no yog npaj rau cov kev pab muaj nyob rau hauv Cheeb Nroog Hennepin vim hais tias St. Stephen tau pab rau cov neeg nyob hauv Cheeb Nroog Hennepin. Yog tias koj tab tom nrhiav kev pab hauv lwm lub nroog, hu rau 211 (800-543-7709) los sis hu rau tus xov tooj Metro Shelter Hotline (1-888-234-1329) yuav yog qhov chaw zoo heev rau kev pib thov kev pab. 
  2. St. Stephen cov kev pab cuam lub vaj tse nkaum kev kub ntxhov thiab vaj tse nyob tsuas yog muaj rau cov neeg raug xa tuaj ntawm Cheeb Nroog Hennepin los ntawm Txoj Kev Khiav Dej Num Nkag (Coordinated Entry System) xwb. Qhov Kev Khiav Dej Num Nkag yog lub nroog ib txoj hau kev los tsim thiab muab cov kev pabcuam vaj tse nyob rau cov neeg uas tab tom ntsib teeb meem kev tsis muaj vaj tsev nyob hauv Cheeb Nroog Hennepin. Vim tias cov kev pabcuam vaj tse nyob muaj tsawg, tus txheej txheem no yog tsim los xyuas kom paub meej tias cov neeg thiab cov tsev neeg uas muaj teeb meem loj tshaj plaws, xa tau kev pabcuam tshaj plaws, thiab qhov ntev ntawm kev tsis muaj vaj tse nyob yuav tau txais kev pab vaj tsev nyob ua ntej tshaj plaws. 
  3. St. Stephen ua haujlwm nrog ob pawg neeg: cov laus uas tsis muaj me nyuam, thiab cov tsev neeg uas muaj me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 18 xyoo.Yog tias koj muaj hnub nyoog thaj tsam nruab nrab ntawm 16 xyoo thiab 24 xyoo, tej zaum qhov Youth Services Network (Pab Pawg Neeg Hluas Cov Kev Pab Cuam) yuav yog qhov chaw zoo tshaj rau koj mus nrhiav kev pab. 

 

 

Kuv xav tau chaw nkaum kev kub ntxhov...

Rau Cov Neeg Laus: 

Nws muaj ib qhov chaw rau kev nkag tau mus rau hauv neeg laus rau lub chaw nkaum kev kub ntxhov nyob hauv Minneapolis: Adult Shelter Connect. Nws nyob hauv theem tsev qab ad ntawm St. Olaf Church ntawm 215 S 8th St, Minneapolis, MN. Adult Shelter Connect qhib thaum 9 teev sawv ntxov-5:00 teev tsaus ntuj hnub Monday-Friday, thiab thaum 1-5:00 teev tsaus ntuj hauv hnub Saturday thiab Sunday.Yog tias koj muaj lus nug, hu rau tus xov tooj 612-248-2350. 

Cov tib neeg laus yuav tsum tau mus cuag lub Adult Shelter Connect los ntawm nws tus kheej yam tsawg kawg ib zaug kom tau txais ib daim npav zej zog thiab nkag tau rau hauv lub chaw nyob. Thaum koj muaj koj daim npav pab pawg zej zos lawm, koj tuaj yeem nkag tau rau hauv lub chaw los ntawm kev hu xov tooj. 

Rau Cov Tsev Neeg Muaj Me Nyuam Muaj Hnub Nyoog Qis Dua 18 Xyoo: 

Cov tsev neeg nkag tau mus rau lub chaw los ntawm Hennepin County Shelter Team. Cov tsev neeg yuav tsum tau ua ntawv thov los ntawm lawv tus kheej nrog lawv cov me nyuam, lawv cov me nyuam daim ntawv pov thawj hnub yug, thiab lub xeev daim ID rau cov laus. Qhov chaw tseem ceeb rau ua qhov no yog: 

Central-Northeast Minneapolis Human Services Center 

Health Services Building, 5th Floor 
525 Portland Ave, Minneapolis 
Cov teev ua hauj lwm: Hnub Monday – Friday, 8 teev sawv ntxov-4:30 teev tsaus ntuj 

Tej zaum yuav muaj dua lwm qhov chaw pabcuam uas muaj kev yooj yim dua uas koj tsev neeg tuaj yeem thov kom lub chaw nkaum thiab tham pom ntsej muag nrog pab neeg hauv lub tsev nkaum kev kub ntxhov. Cov chaw no thiab kev muaj peev xwm tham tau pom ntsej muag raug teev tseg ntawm nod nyob rau hauv qab ntawm "Homeless Shelter Information" thiab "To Talk Via Video Conference..." 

Cov tsev neeg uas muaj lus nug txog kev nkag tau rau hauv lub chaw nkaum yuav tsum hu mus rau tus xov tooj 612-348-9410 thaum nruab hnub, cov sij hawm ua hauj lwm ntawm cov hnub ua hauj lwm. Nyob rau hauv cov hnub so koob tsheej, ob hnub so hauj lwm, thiab yav tsaus ntuj mus txog 11 teev tsaus ntuj, hu  rau211 (lub xov tooj ntawm tes: 651-291-0211) thiab nug cov neeg pab tswv yim tom qab lub chaw nkaum kev kub ntxhov cov sij hawm ua hauj lwm. 

Rau Cov Me Nyuam Hluas thiab Cov Laus Nrab Nraug:  

Cov neeg uas muaj hnub nyoog thaj tsam 16 thiab 24 xyoos tuaj yeem siv lub Youth Services Network mus saib lub chaw nkaum uas tseem muaj nyob rau hauv lub sij hawm ntawd. 

Txuas nrog cov kev pab cuam ntawm cov hluas ntawm YouthLink (41 N 12th St, Minneaplis, MN 55403) 612-252-1200.  

Yog xav paub ntxiv dav dav txog cov chaw nkaum nyob rau hauv cheeb tsam Metro, hu xov tooj rau Metro Shelter Hotline (hu dawb) ntawm 1-888-234-1329. 

Kuv xav tau lub vaj tse pheej yig...

Qhov txuas rau Vaj Tsev Nyob yog ib qhov chaw zoo rau kev nrhiav cov vaj tse pheej yig. Xaiv Kev Tshawb Nrhiav Theem Siab rau cov tswv tsev uas tsis ua kev tshuaj xyuas cov credit los sis keeb kwm yav dhau los. 

Catholic Charities Opportunity Center 740 E 17th St, 612-204-8300, M, TH, F 9-11am  

St. Stephen cov kev pab cuam vaj tsev nyob thiab cov chaw cov kev pab cuam tsuas yog nkag tau los ntawm Hennepin County Coordinated Entry System xwb. Yuav kom nkag tau mus rau qhov no, koj yuav tsum yog tab tom nyob hauv lub chaw los yog hauv ib qhov chaw uas tsis yog tib neeg lub vaj tsev.  

Yog tias koj yog ib tus neeg laus thiab tau nyob hauv lub chaw nkaum los tau 14 hnub, tsis muaj koj tus kheej li chaw nyob, thiab tsis muaj kev teem caij ntsuam xyuas, nug ib tus neeg ua hauj lwm hauv koj lub chaw nkaum rau qhov kev Khiav Dej Num ntsuam xyuas nkag. Ib qho kev ntsuam xyuas kuj muaj nyob rau ntawm Adult Shelter Connect 10 teev sawv ntxov-2 teev tsaus ntuj hnub Monday-Friday. 

Cov tsev neeg nyob hauv People Serving People, St. Anne's, los yog Drake yuav cia li raug kuaj xyuas kom muaj kev Nkag Rau. Cov tsev neeg uas nyob hauv lwm lub chaw nkaum, los sis pw tsaug zog sab nraum zoov los yog hauv qhov chaw uas tsis tsim nyog rau tib neeg nyob tuaj yeem hu rau Front Door Social Services ntawm 612-348-4111 thiab thov kom tau kev xa mus rau Kev Khiav Dej Num Kev Nkag rau Cov Tsev Neeg. 

Yog tias koj pw sab nraum zoov los yog hauv qhov chaw tsis tsim nyog nyob, hu rau St. Stephen's Street Outreach pab neeg ntawm 612-879-7624 los yog 888-550-7624 los pib cov txheej txheem qhov Kev Khiav Dej Num Kev Nkag. 

Yog tias koj muaj lus nug ntxiv txog seb qhov Kev Khiav Dej Num Kev Nkag Ua Haujlwm Li Cas, koj tuaj yeem nrhiav lus qhia ntxiv nyob rau hauv Hennepin County lub Website. Ramsey County cov neeg tuaj yeem tau txais cov ntaub ntawv hais txog Kev Khiav Hauj Lwm Nkag ntawm no.

Kuv lub vaj tse nyob muaj kev pheej hmoo...

Rau Cov Neeg Laus: 

Tej zaum Cheeb Nroog Hennepin tuaj yeem muab tau kev pab cuam thaum muaj xwm ceev. Cov laus kheej yuav tsum hu 612-596-1300 kom paub hais tias lawv puas tsim nyog rau Hennepin County Emergency Assistance. Thov paub tias nws yuav siv sij hawm li 30 hnub thiaj tau lus teb los ntawm Hennepin County txog qhov Kev Pab Thaum Muaj Xwm Ceev. 

Yog tias koj yog ib tus neeg uas raug tsis kam muab kev pab thaum muaj xwm txheej ceev los ntawm Hennepin County, ib tus neeg nyob hauv Minneapolis, thiab muaj kev pheej hmoo rau kev poob koj lub vaj tsev, hu rau Catholic Charities ntawm 612-204-8273 kom paub txog lawv cov kev pab cuam tiv thaiv kev tsis muaj vaj tsev nyob. 

Yog tias koj yog ib tug qub tub rog, thov hu rau St. Stephen qhov Veteran tus xov tooj Outreach Line ntawm 612-767-4573 los nrog ib tus neeg tham txog kev cov kev pabcuam txhawb nqa rau cov qub tub rog thiab lawv tsev neeg. 

Rau Tsev Neeg uas Muaj Cov Me Nyuam Yau: 

Tej zaum Cheeb Nroog Hennepin tuaj yeem muab tau kev pab cuam thaum muaj xwm ceev. Cov tsev neeg nyob hauv Hennepin County uas muaj me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 18 xyoo yuav tsum tau thov kev pab thaum muaj xwm ceev los ntawm nws tus kheej. Cov chaw muaj nyob ntawm nod. Thov paub tias nws yuav siv sij hawm li 30 hnub thiaj tau lus teb los ntawm Hennepin County txog qhov Kev Pab Thaum Muaj Xwm Ceev. 

Yog tias koj yog tus neeg uas raug tsis kam muab kev pab thaum muaj xwm txheej ceev, tus neeg nyob hauv nroog Minneapolis, thiab muaj kev pheej hmoo ntawm kev poob koj lub tsev, St. Stephen tau muaj ib pob nyiaj tsis ntau los pab cov tsev neeg uas tsis muaj vaj tse nyob. Hu rau 612-870-2298 rau cov kev cai kev tsim nyog tau txais kev pab thiab daim ntawv qhia ua daim ntawv thov. 

Lub Downtown Congregations to End Homelessness kuj muaj ib pob nyiaj pab tsis ntau rau kev pab them nqi qiv tsev nyob thaum muaj xwm txheej ceev rau cov neeg nyob hauv nroog Minneapolis. Yog xav paub ntau ntxiv mus saib ntawm http://www.dceh.org/era/.  

Yog tias koj yog ib tug qub tub rog, thov hu rau St. Stephen qhov Veteran tus xov tooj Outreach Line ntawm 612-767-4573 los nrog ib tus neeg tham txog kev cov kev pabcuam txhawb nqa rau cov qub tub rog cov tsev neeg.  

Rau Cov Kev Pab Cuam Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Hauv Nroog Ramsey, nias ntawm nod

Kuv xav tau daim ntawv pov thawj hnub yug lossis tus ID...

St. Stephen pab cuam cov neeg thiab lawv tsev neeg kom tau txais lawv cov ntawv pov thawj hnub yug uas tsis yog yug nyob rau hauv lub xeev. 

Yog tias koj ua tau raws li cov kev cai nram qab no, koj tuaj yeem mus hauv St. Stephen Cov Kev Pab Tib Neeg (2309 Nicollet Ave) hnub Monday-Friday txij 9 teev sawv ntxov-4 teev tsaus ntuj rau kev pab ua daim ntawv thov ntawv pov thawj hnub yug: 

  • Koj tab tom tso npe thov rau ib daim ntawv pov thawj hnub yug uas tsis yog yug nyob hauv (xeev MN), 
  • Koj muaj lub xeev daim ID, thiab 
  • Koj tsis tas yuav tsum tau txais kev pab them tus nqi. 

Yog tias koj tab tom thov rau daim ntawv pov thawj hauv xeev MN, xav tau kev pab them cov nqi, los sis tsis muaj lub xeev daim ID, thov nyeem txuas mus ntxiv. 

St. Stephen tau txais daim ntawv pov thawj hnub yug qhov twg los? 

Hauv Teb Chaws Asmeskas Nkaus Xwb.Yog tias koj xav tau cov kev pab cuam txawv teb chaws, hu rau Mike ntawm 612-870-2283 rau kev xa mus.Yog koj xav tau daim ntawv pov thawj hnub yug hauv Minnesota, nws yog ib qhov zoo tshaj rau koj mus rau hauv Hennepin County Service Center kom tau koj tus MN ID.Lawv yuav sau kiag nws tam sim ntawd! 

Yuav siv sij hawm ntev npaum li cas thiaj yuav tau txais kuv daim ntawv pov thawj hnub yug? 

Nws nyob ntawm lub xeev. Hu rau Mike kom paub ntau ntxiv.  

Yuav ua li cas yog tias kuv tsis muaj kuv daim ID hauv xeev? 

Yog tias koj tsis muaj koj tus MN ID thiab dhau los tsis tau nto 5 xyoos, koj tuaj yeem txuas sij hawm rau nws dua ib zaug nyob rau hauv Hennepin County Service Center. Yog tias qhov no tsis yog qhov teeb meem, koj tuaj yeem mus rau hauv Hennepin County Service Center nrog ib tus neeg uas muaj daim ID uas paub koj los tau 2 xyoo. Yog tias koj tsis muaj lub xeev daim ID los ntawm lwm lub xeev, hu rau Mike ntawm 612-874-0311 los tham txog koj cov kev xaiv. 

Kuv yuav them nyiaj rau kuv daim ntawv pov thawj yug hauv xeev MN los sis txawv xeev thiab/los sis daim MN ID li cas? 

Cov nqi them daim ntawv pov thawj hnub yug muaj peev xwm pib txij li ntawm $5-50 nyob ntawm lub xeev. Muaj qee cov kev pab hauv zos uas tuaj yeem pab tau: 

Basilica of St. Mary
Corner of Hennepin Ave. & 17th St.
612.317.3413

Tau muab cov daim ntawv puav pheej

nyob rau hauv hnub Tuesday, Wednesday & Thursday txij thaum 9: 30-11 teev sawv ntxov.Yuav tsum yog tus neeg nyob hauv Minneapolis. 

Nyob rau hnub Friday 9-10: 30 teev sawv ntxov, Basilica muab cov ntawv puav pheej tseb tawm ntawm Catholic Charities Opportunity Center, 740 E 17th St (17th & Chicago).  

Sharing & Caring Hands/"Mary Jo's"
525 N 7th St
612.338.4640

Pab cov nqi daim ID thiab nqi ntawv pov thawj hnub yug txij hnub Monday txog Hnub Thursday, feem ntau txij thaum 10 teev sawv ntxov-3 teev tsaus ntuj (tiam sis so thaum noj sus). 

Yog tias koj tab tom thov koj daim ntawv pov thawj hnub yug nrog St. Stephen, mus rau hauv Sharing & Caring Hands los yog Basilica ua ntej, tom qab ntawd nqa daim ntawv puav pheej los yog tshuaj xyuas nrog koj hauv St. Stephen. 

Kuv xav tau ib pluag mov los yog xav da dej...

Catholic Charities Opportunity Center
612-204-8300

740 E 17th St

Cov teev ua hauj lwm: Hnub Monday-Hnub Saturday; Da dej/ntxhua khaub ncaws (8-11 teev sawv ntxov), noj tshais (7-8 teev sawv ntxov); noj sus (11:30 teev sawv ntxov 12:30 teev tsaus ntuj) 

Sharing & Caring Hands
612-338-4640

525 N 7th St

Cov pluas noj: Hnub Mon-Thurs 10 teev sawv ntxov, 12 teev tsaus ntuj, thiab 3:30 teev tsaus ntuj; hnub Sat-Hnub 9:30 teev sawv ntxovthiab 11:30 teev sawv ntxov 

Da dej: Hnub Mon-Thurs 10: 30-11: 30 teev sawv ntxov thiab 1: 30-2: 30 teev tsaus ntuj  

Loaves & Fishes
612-871-2981

2123 Clinton Ave S

Noj hmo: Hnub Mon–Fri 5:30-6:30 teev tsaus ntuj 

House of Charity
612-594-2000

Cov pluas noj (714 Park Ave): Poj Niam & me nyuam yaus Hnub Monday-Friday 8:30-9 teev sawv ntxov; Txhua leej: Hnub Monday-Sunday 12-1 

Da dej (510 S 8th St): Hnub Mon-Fri 9-10 teev sawv ntxov 

Salvation Army Harbor Light
612-767-3113

1010 Currie Ave N

Noj hmo: Hnub Sat thiab Sun thaum 6 teev tsaus ntuj 

Da dej: Txhua hnub thaum 9 teev sawv ntxov-4 teev tsaus ntuj 

Koj tuaj yeem nrhiav kom paub ntau ntxiv txog Hennepin County los sis Ramsey County cov kev pab cuam nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Cov Kev Taug.  

Kuv pw tsaug zog sab nraum zoov

Yog tias koj tsis muaj tsev nyob thiab tsis paub yuav pib qhov twg tuaj, mus qub ib daim ntawv teev me me txog cov chaw muab kev pab cuam ntawm nod.Yog tias koj pw nraum zoov los sis tab tom caij tsheb npav, koj tuaj yeem tiv tauj peb qhov kev pab cuam Street Outreach ntawm 612-879-7624 los sis tus xov tooj hu dawb (tsis tau them nqi hu xov tooj) ntawm 1-888-550-7624. 

Yog tias koj yog ib tug qub tub rog, thov hu rau St. Stephen qhov Veteran tus xov tooj Outreach Line ntawm 612-767-4573 los nrog ib tus neeg tham txog kev cov kev pabcuam txhawb nqa rau cov qub tub rog cov tsev neeg.  

Kuv xav tau Phau Ntawv Qhia ntawm Cov Kev Taug...

Qhov ntaub ntawv kev pab rau cov neeg tab tom poob rau txoj kev tsis muaj vaj tsev nyob no yog muaj pub dawb rau cov neeg uas xav tau kev pab. Cov neeg uas tab tom poob rau txoj kev tsis muaj vaj tsev nyob yuav tau txais ib daim ntawv theej pub dawb uas yog mus rau hauv peb qhov chaw ua haujlwm loj (2309 Nicollet Avenue, Minneapolis 55404, 8:30 teev sawv ntxov-4 teev tsaus ntuj Hnub Mon-Fri).

MINNEPOLIS: Saib phau ntawv 2017-2018 Handbook of the Streets, nyob rau ntawm nod 
ST.PAUL: Saib phau ntawv 2016-2017 Handbook of the Streets, nyob rau ntawm nod

Cov neeg muab kev pab cuam los yog lwm tog neeg uas tsis yog neeg tsis muaj vaj tsev nyob yuav pab them tus nqi me me rau ib phau ntawv. Yog xav thov kom luam cov ntawv luam ntawm  phau ntawv 2017-18 Minneapolis tam sim no thiab phau ntawv 2018-19 St. Paul kho dua tshiab, koj tuaj yeem siv daim ntawv foos thov no

Kuv xav tau kev pab lwm yam...

Koj tuaj yeem tshawb pom cov lus teb uas koj tab tom nrhiav nyob hauv Phau Ntawv Qhia Cov Kev Taug Phau Ntawv Qhia Cov Kev Taug muaj cov ncauj lus qhia txog kev pab kho mob, tsoom fwv li cev pab cuam, cov cij fim rau fab kev kawm ntawv thiab kev ua haujlwm, yog qhov chaw rau nrhiav tau cov khaub ncaws thiab rooj tog zaum, thiab lwm yam kev pab tseem ceeb. 

Yog xav paub txog tias seb St. Stephen tuaj yeem pab koj sib txuas nrog kev xa suab lus dawb li cas, hu rau peb qhov chaw ua haujlwm loj ntawm 612-874-0311 los sis mus saib hauv (2309 Nicollet Ave) thaum 8:30 teev sawv ntxov-4 teev tsaus ntuj, hnub Monday-Friday. 

Yog xav paub tias seb St. Stephen muaj peev xwm txuas tau koj nrog ib tus neeg them nyiaj sawv cev tau li cas, hu rau peb qhov chaw ua hauj lwm loj ntawm 612-874-0311 lossis mus saib hauv (2309 Nicollet Ave) thaj tsam 8: 30-10: 30 teev sawv ntxov hnub Monday-Friday. 

Yog tias koj muaj keeb kwm kev ua txhaum thiab tab tom nrhiav tsev nyob, peb xav kom koj txuas nrog rau Amicus RECONNECT rau thawj kauj ruam. 

Yog tias koj yog ib tug qub tub rog uas tab tom poob rau txoj kev tsis muaj vaj tse nyob los sis muaj kev pheej hmoo rau kev poob koj lub tsev mus, thov hu rau St. Stephen qhov Veteran tus xov tooj Outreach Line ntawm 612-767-4573 los nrog ib tus neeg tham txog kev cov kev pabcuam txhawb nqa rau cov qub tub rog cov tsev neeg.  

Yog tias koj tab tom raug kev tsim txom hauv vaj hauv tsev, hu rau tus xov tooj Minnesota Day One Crisis Line 24/7 ntawm 1-866-223-1111.  

Yog tias koj tsis pom qab yuav pib li cas, lub United Way 2-1-1 yog ib qho chaw muab kev pab muab lus qhia thiab kev xa mus, ua haujlwm rau feem ntau ntawm Minnesota, nrog rau 7 lub nroog loj hauv cheeb tsam metropolitan, thiab qee cheeb tsam ntawm Western Wisconsin.Txij thaum 8:30 teev sawv ntxov 5-5 teev tsaus ntuj United Way 2-1-1 tseem muaj cov neeg ua hauj lwm hais lus Hmoob, Lus Lavxias, Lus Somali, thiab lus Mev.Hu 2-1-1 los sis 651-291-0211 los sis mus saib hauv United Way 2-1-1 lub vev xaib

Homelessness Ends With You.

Learn more about homelessness in Minnesota.
Send a note to your legislator to advocate for systems change.
You can make a difference.

DONATE NOW

Sign Up For Our E-Newsletter